Apilatien esiopetus

Apilatien esiopetus

Apilatien esiopetuksen innostavassa mielikuvitusmaailmassa seikkailevat sympaattiset hahmot: Aimo ja Reetu-koira sekä Kaneli-kana, Sissi-koira ja salaperäinen kameleontti.

Jukka Parkkisen kertomukset ja Heikki Salon musiikki tarjoavat elämyksiä, tunnekokemuksia, hämmästyksen ja oivalluksen hetkiä.
 
Apilatien esiopetus on selkeä ja monipuolinen materiaali esiopetukseen. Sen tekijäryhmässä on esi- ja alkuopetuksen käytännön osaajia ja asiantuntijoita kuten Mervi Wäre, Marja-Kristiina Lerkkanen ja kokenut esiopettaja Katja Parantainen.

Pikkumetsän esiopetus

Pikkumetsän esiopetus

Pikkumetsän esiopetuksessa sadut, lorut ja laulut innostavat kuvittelemaan, leikkimään ja oppimaan yhdessä. Pikkumetsän aapisesta ja lukukirjasta tuttu kuvitus hurmaa opettajat ja oppilaat. Selkeän materiaalin avulla esiopetuksesta rakentuu tukeva perusta koulua varten. Harjoituskirja ja Opettajan oppaat A ja B ovat nyt saatavissa myös uusin kirjain- ja numeromallein (OPS 2016).

Materiaali perustuu tuoreimpaan tutkimukseen lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksien sekä matemaattisten, motoristen ja sosiaalisten taitojen kehittymisestä. Esiopetuksen kaikki sisältöalueet ovat mukana. Kielellisen tietoisuuden harjoitteet tukevat luku- ja kirjoitustaidon valmiuksia systemaattisesti.

Matematiikka rakentuu johdonmukaiseen harjoitteluun, jossa lapsia ohjataan havainnoimaan arkea matematiikan näkökulmasta. Liikuntatuokiot sisällä ja ulkona tukevat motoristen perustaitojen kehittymistä. Sosiaalisia taitoja tuetaan sadun ja arkipäivän tilanteiden kautta. Hauskat draama-, kuvataide- ja kädentaitotehtävät tukevat itsetuntoa sekä ilmaisutaitoja. Pikkumetsän esiopetus antaa vankat eväät kohti koulua!

Kirjakujan Eskarimäki

Kirjakujan Eskarimäki

Kirjakujan Eskarimäki on eheytetty esiopetusmateriaali, joka integroi äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon. Kokonaisuuteen on sisäänrakennettu myös musiikin, liikunnan, leikin, kädentaitojen, ilmaisun ja elämäntaitokasvatuksen aiheet, jotka täydentävät oppiainesisältöjen käsittelyä.

Eskarimäki sijaitsee Jylhäkoskella aivan Kirjakujan lähettyvillä. Eskarimäellä on talo, johon muuttaa uutta väkeä. Uusien asukkaiden parissa viihtyy puuhakas lapsijoukko, jonka kanssa vietetään vuodenkierron mukaan etenevä eskarivuosi. Kirjakuja Aapisen mainio Tahvo-kissa seikkailee jo Eskarimäessä. Kaikki kommellukset on luontevasti sidottu eskarivuoden OPS-sisältöihin. Toiminnan ydin ovat Eppu Nuotion tarinat, jotka tukevat myös ryhmädynamiikan muodostumista. Kirjan taustalla kulkee ajatus siitä, mikä on 6-vuotiaan lapsen ominaisin tapa oppia. Kirja ja opettajan opas opas ovat sopivan runsas materiaali eskarivuoden tarpeisiin.

Salainen maa

Salainen maa

Salainen maa johdattaa lapset turvallisille retkille, joista saa eväitä erilaisiin elämän ilmiöihin ja elämässä selviytymiseen. Se antaa lapselle rikkaalla tavalla äidinkielen taidot ja erinomaiset valmiudet lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen. Äidinkielen lisäksi sarja innostaa tutkimaan matematiikkaa ja ympäristö- ja luonnontietoa.

Salainen maassa on kertomuksia, jotka tukevat lapsen itsetuntoa ja vahvistavat hänen omaa kokemustaan maailmasta. Tarinat ovat kiinnostavia ja hauskoja, minkä vuoksi lapsen innostus lukemiseen viriää kuin itsestään. Sarjan kuvitus kiehtoo lasta antaen myös tilaa omalle mielikuvitukselle. Salainen maa tukee monipuolisesti lapsen kehitystä. Sen kanssa lapsi saa vahvoja kokemuksia itsestään oppijana. Salainen maa on kannustava ja iloinen alku opintielle!

Eskarin Matikka

Eskarin Matikka

Ilo oppia matematiikkaa kuuluu kaikille! Toimien, leikkien, pelaten, pohtien ja yhdessä keskustellen herätetään lapsen mielenkiinto matematiikan tutkimiseen ja oppimiseen. Eskarin Matikka saa lapset ja opettajan innostumaan ja onnistumaan!

Tutkimuksissa on havaittu, että pohja matematiikan oppimiselle ja ymmärtämiselle luodaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lähiympäristön lukumäärien laskeminen ja vertailu pohjustavat lukukäsitteen ja laskutoimitusten oppimista. Rakentaminen, palapelit ja erilaiset hahmotustehtävät luovat pohjaa geometrian oppimiselle. Katsellaan, kuunnellaan, kosketellaan, toimitaan ja innostutaan asioista yhdessä Leevin ja Lotan sekä heidän lemmikkiensä kanssa. Koulussa matematiikan opiskelu jatkuu suositulla Matikka-sarjalla.

Esiopetuksen Laskutaito

Esiopetuksen Laskutaito

Esiopetuksen Laskutaito on selkeä ja suunnitelmallisesti etenevä kokonaisuus, joka tutustuttaa lapsen matematiikan eri osa-alueisiin humorististen värikuvien, ikäkauteen sopivien tehtävien, pohdinnan, tarinoiden ja askartelujen avulla. Kirjan kanssa lapsi luokittelee ja hahmottaa, vertaa, mittaa ja keskustelee havainnoistaan. Lisäksi lapsi tutustuu muotoihin, lukuihin ja lukumääriin, kellonaikoihin sekä rahoihin. Kirja on rakennettu selkeäksi käyttää: yhdellä sivulla on vain yhtä tehtävätyyppiä, ja ulkoasu tukee hahmottamista sekä lapsen kehittyvää motoriikkaa.

Avainsanoja

Avainsanoja

Avainsanoja S2 soveltuu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen suomi toisena kielenä (S2) -oppimateriaaliksi. Se sopii myös valmistavaan opetukseen, paluuoppilaiden opetukseen, äidinkielen ja kirjallisuuden eriyttäväksi materiaaliksi sekä Suomi-koulujen käyttöön. Materiaalia voi lisäksi soveltaa oppilaan oman äidinkielen opetuksessa.

Tekijät ovat esi- ja alkuopetuksen sekä S2-opetuksen asiantuntijoita. Materiaalia laadittaessa on otettu huomioon esi- ja alkuopetuksen suomi toisena kielenä -opetussuunnitelman sisällöt. Aihekokonaisuuksissa käsitellään lapsen arkeen ja lähiympäristöön liittyvää sanastoa ja käsitteistöä. Tavoitteena on toimiva peruskielitaito.

Oppi&ilo Eskari

Oppi&ilo Eskari
Eskarivuosi valmistaa lasta kohti koulutietä ja luo pohjaa lapsen käsitykselle itsestään oppijana. Esiopetuksessa annetaan välineitä matematiikan ja äidinkielen
taitojen oppimiselle ja tuetaan lapsen ajattelua sekä sosiaalisuuden, tunteiden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.
 
Oppi&ilon käytännönläheisen Summanmutikan Eskarisarjan otat helposti käyttöön. Materiaalissa on yhdistetty innostavasti ja tehokkaasti matematiikan sekä
äidinkielen perusteiden harjoittelu. Tehtävien avulla vahvistetaan myös lapsen hienomotorisia taitoja, silmän ja käden yhteistyötä sekä visuaalista hahmottamista ja erottelua.
 
Eskarikirjan äidinkielen tehtävät innostavat tunnistamaan ja piirtämään suuraakkoset. Opitaan kirjainmerkkejä vastaavat äänteet ääntämisasentoa tutkimalla sekä maistelemalla ja kuuntelemalla. Harjoitellaan sanojen jakamista tavuiksi ja rakennetaan tavuista sanoja. Loruillaan, riimitellään ja leikitään rytmeillä – opitaan iloiten! Matematiikkaan tutustutaan leikkien, laulujen, tarinoiden ja pelien avulla. Eskarikirjan tehtävissä opetellaan tunnistamaan ja piirtämään numeromerkit. Esineitä, eliöitä, kappaleita, kuvioita ja määriä luokitellaan, vertaillaan ja järjestetään koon, muodon, värin, käyttötarkoituksen tai muiden ominaisuuksien mukaan. Harjoitellaan myös helppoja laskutehtäviä.
 
Oppimisen apuna Summanmutikan Eskarisarjassa käytetään koko oppimisympäristöä ja sen esineitä sekä pelejä. Yksilöllisen työn lisäksi lasta opetetaan pari- ja ryhmätyöhön.
 
Summanmutikan Eskariopen Opas on laadittu käyttäjän joskus hektinenkin arki huomioon ottaen! Selkeä rakenne ja vinkit jokaisen aukeaman tehtävien
tekemiseen sekä toiminnalliset ohjeet auttavat jäsentämään opetustuokioita. Monistettavat tehtävät toimivat eriyttävänä materiaalina.
 
Valitse Summanmutikan Eskarisarja – saat edullisesti monipuolisen tuen laadukkaalle esiopetukselle!

Ilmainen toimitus, kun tilaat yli 80 eurolla.

Sanoma Pro perusopetus 1-6 luettelo